NOVA UNITAT PASTORAL A FIGUERES

Dijous passat, el Sr.Bisbe de Girona va participar a la reunió del Consell Interparroquial de Figueres i va exposar un nou projecte pastoral per la ciutat.
Després d’agrair els anys de servei de Mn.Josep Taberner a les parròquies encomanades, el bisbe Francesc va argumentar un nou plantejament d’unitat pastoral, vigent a partir del mes de setembre, amb visió de futur, atesa la gran davallada d’ordenacions presbiterals.
A causa d’aquesta manca de vocacions, els nomenaments ja no es poden pensar –va dir- des de cada parròquia sinó globalment, en una unitat o agrupació de parròquies. S’ha acabat la pastoral del campanar, però no s’acaba la vida de les comunitats. La unitat pastoral no desfà la comunitat parroquial, sinó que l’amplia i la potencia, procurant que ningú se sentí menystingut. És imprescindible, però, una implicació major per part de tots, preveres i laics, amb un sentit de corresponsabilitat conjunta, més enllà de la pròpia parròquia. De manera que el futur no solament depèn del bisbat sinó igualment de la gent de cada comunitat. Cal aprendre a ser “una minoria creativa” i activa, com ja digué Benet XVI.
Això demana saber activar i unificar projectes, potenciar la formació a tots nivells i tenir un esperit d’obertura missionera, d’acord amb el mestratge del papa Francesc.Per tal d’organitzar aquest nou projecte pastoral, s’ha creat una comissió formada per membres del mateix Consell Interparroquial, que farà propostes concretes al plenari.
El bisbe va anunciar que el cap de la unitat pastoral i rector de les parròquies de Figueres serà Mn.Miquel-Àngel Ferrés, i s’està treballant perquè pugui venir un prevere ajudant, en qualitat d’adscrit a tota la unitat pastoral, atès que aquesta unitat inclou també altres parròquies de pobles veïns.
El rector i cap de la unitat pastoral deixarà el pis actual de la Immaculada al nou mossèn que vingui i passarà a viure a la rectoria de Sant Pere, lloc central d’acollida i treball per a preveres i diaques de la ciutat i arxiprestat, on puguin ser ben atesos, dinar junts, i coordinar les tasques.


Encomanem al Senyor aquest nou repte per a la nostra Església, perquè suposi un pas endavant per part de tothom, de cara a la tasca que tenim encomanada, i que ens ve del mateix Jesús.