Consell Interparroquial

El Consell Pastoral Interparroquial de la ciutat de Figueres és l'organisme representatiu, permanent i consultiu que, en comunió amb el Bisbe i amb tota l’EsgIésia diocesana, intenta realitzar la unitat dels preveres, religiosos i laics de la ciutat de Figueres, a fi d’assumir la responsabilitat de la missió de I'Església a la nostra ciutat. 

És un organisme servidor de la comunitat i de la comunió eclesial en l’àmbit parroquial, i és un instrument de reflexió serena i de responsabilitat compartida, on es prenen els acords en un clima de col•laboració i comunió, sense anul•lar les competències de les persones, grups i Consells Pastorals de les diferents parròquies.

El Consell Pastoral interparroquial està format per els Rectors i preveres de les parròquies de la ciutat de Figueres, representants dels instituts de vida consagrada o de Societats de vida apostòlica, establerts o amb treball a la ciutat, dos representants de cada Consell parroquial o grup afí i representants de les diverses realitats interparroquials (catequesi, Càritas, esplai, moviments, associacions,etc).

És propi d'aquest Consell pastoral estudiar tot el que es relaciona amb el treball pastoral de la ciutat, sospesar-ho i treure’n conclusions practiques amb vista a promoure la conformitat de la vida i els actes del Poble de Déu amb l'Evangeli. Veure estatuts Aquí